Chủ đề: vi lượng là gì

  • Hỏi đáp về phân trung lượng, vi lượng

    Hỏi đáp về phân trung lượng, vi lượng

    Phân vi lượng là gì? Trong đất đã có các chất vi lượng tại sao còn cần phải bón? Các loại phân nào cung cấp các nguyên tổ dinh dưỡng thứ yếu? Bón phân vi lượng bằng cách nào?...

    Read more