Chủ đề: Tác dụng của Silic đối với cây trồng

  • Vai trò của chất silic trong canh tác lúa

    Vai trò của chất silic trong canh tác lúa

    Mối quan hệ giữa phân bón và tính kháng sâu bệnh của cây, Vai trò của silic trong dinh dưỡng và làm giảm bệnh hại trên lúa, Sự suy thoái chất silic trong đất...

    Read more