Chủ đề: Gibberellic acid

  • Thông tin về thuốc kích thích sinh trưởng Gibberellic acid (GA3) sử dụng trên rau ăn lá

    Thông tin về thuốc kích thích sinh trưởng Gibberellic acid (GA3) sử dụng trên rau ăn lá

    Thông tin về thuốc kích thích sinh trưởng Gibberellic acid (GA3) sử dụng trên rau ăn lá đã được Cục Bảo vệ thực vật trả lời như sau: (công văn số 1130/BVTV-QLT ngày 14/7/2010)

    Read more