Chủ đề: chelate là gì?vi lượng

  • Vi lượng Chelate đối với cây trồng và khả năng phát triển tại Việt Nam

    Vi lượng Chelate đối với cây trồng và khả năng phát triển tại Việt Nam

    Viện sĩ Oparin đã nói đại ý rằng với thực vật thì 10 tấn sắt cũng không có giá trị bằng 1mg sắt ở dạng phức...

    Read more