Chủ đề: chat dieu hoa sinh truong

  • Một số ứng dụng của các chất điều hòa sinh trưởng trong trồng trọt

    Một số ứng dụng của các chất điều hòa sinh trưởng trong trồng trọt

    Trong sản xuất nông nghiệp mục đích cuối cùng là nâng cao sản lượng cơ quan thu hoạch. Khi sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng với nồng độ thấp sẽ có tác dụng kích thích sự sinh trưởng, tăng lượng chất khô dự trữ, nên làm tăng thu hoạch...

    Read more