Chủ đề: trồng trọt

  • Nghiên cứu nhu cầu vi lượng trong trồng trọt!

    Nghiên cứu nhu cầu vi lượng trong trồng trọt!

    Vi lượng trong đất là nguồn vi lượng chính cung cấp cho cây. Đánh giá mức độ cung cấp vi lượng của đất. Bảng chỉ số giới hạn nồng độ dinh dưỡng cây hấp thụ (qua rễ và qua đường lá)...

    Read more