Chủ đề: tính chống chịu đất mặn

  • Tính chống chịu của thực vật đối với điều kiện ngoại cảnh bất thuận!

    Tính chống chịu của thực vật đối với điều kiện ngoại cảnh bất thuận!

    Cơ thể thực vật cần điều kiện ngoại cảnh mà người ta thường gọi là các nhân tố sinh thái như: ánh sáng, nhiệt độ, nước, dinh dưỡng... để tồn tại sinh trưởng và phát triển cũng như tái tạo thế hệ mới.

    Read more