Chủ đề: phân đa lượng

  • Giới thiệu các loại phân đạm, hướng dẫn sử dụng phân đạm

    Giới thiệu các loại phân đạm, hướng dẫn sử dụng phân đạm

    Phân đạm là từ chung, dùng để chỉ các loại phân có chứa nitơ. Nhiều người muốn thay chữ phân đạm bằng phân Nitơ, nhưng chúng tôi thiết nghĩ từ phân đạm đã quá quen với nông dân ta, đã Việt hóa không nhất thiết phải thay đổi bằng một từ khác.

    Read more