Chủ đề: nhiệt độ phân hủy chelate

  • Cơ sở lý thuyết tạo phức Chelate và ứng dụng trong sản xuất phân bón

    Cơ sở lý thuyết tạo phức Chelate và ứng dụng trong sản xuất phân bón

    Chelate là phức chất vòng càng giữa các hợp chất hữu cơ dẫn xuất từ amino polycacboxylic axit với các ion kim loại. EDTA di chuyển vào trong đất và tạo phức với các kim loại (vi lượng) từ đó làm tăng độ hòa tan của kim loại...

    Read more