Chủ đề: Mn

  • Dinh dưỡng và các yếu tố phân loại dinh dưỡng cây trồng

    Dinh dưỡng và các yếu tố phân loại dinh dưỡng cây trồng

    Các yếu tố là thành phần cấu tạo của tế bào của mô cây còn được gọi là yếu tố dinh dưỡng, xem như là thức ăn của cây. Một số yếu tố đóng vai trò khác: hoặc tự bản thân nó có ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cây...

    Read more