Chủ đề: chat huu co la gi

  • Chất hữu cơ trong đất

    Chất hữu cơ trong đất

    Quá trình phân giải chất hữu cơ và hình thành chất mùn đất. Quá trình khoáng hoá chất hữu cơ trong đất (vô cơ hoá). Quá trình hình thành mùn theo quan điểm hiện đại...

    Read more