Chủ đề: axit amin va cay trong

  • Tác dụng của Amino Acid & Peptide đối với cây trồng!

    Tác dụng của Amino Acid & Peptide đối với cây trồng!

    Amino Acid & Peptide nâng cao khả năng thụ phấn và kéo dài thời gian sống của hạt phấn. Các công thức sử dụng chế phẩm kết hợp Amino Acid & Peptide với vi lượng Bo đã tăng cao hiệu quả của sự thụ phấn...

    Read more